logo

Zmiana wysokości kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny z o.o.
Raport nr 1.12.20062006-02-01

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 stycznia 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. do wysokości 8.074 tys. PLN. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 16.148 udziałów o wartości 500 PLN za jeden udział, z których wynika 16.148 głosów. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze wniesienia przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. (zależną od Grupy LOTOS SA w 80,04%) wkładów niepieniężnych, których wartość ustalono na poziomie 4.460 tys. PLN. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych LOTOS Czechowice S.A. wyniosła na dzień 31.12.2005 roku 1.985 tys. PLN. LOTOS Czechowice S.A. utworzył odpis aktualizacyjny dotyczący powyższych aktywów w wysokości 268 tys. PLN ze względu na różnicę pomiędzy wyższą bilansową wartością netto w/w aktywów a ich wartością netto godziwą na dzień 31.12.2005 roku. W trakcie 2005 roku spółka LOTOS Czechowice S.A. prezentowała prawa wieczystego użytkowania gruntów wchodzące w skład w/w aktywów, w ewidencji pozabilansowej. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.