logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 15/20122011-12-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała z firmą Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie umowę na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. w styczniu 2012 r. ropy naftowej.

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi ok. 318,05 mln USD (tj. 1085,39 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 grudnia 2011 r.) i przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród umów jest umowa z dnia 29 grudnia 2011 r., której szacunkowa wartość w dniu 29 grudnia 2011 r. wynosi 153,11 mln USD (tj. 522,51 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 grudnia 2011 r.).
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.