logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2012r.
Raport nr 5/20122012-01-30

1. Terminy publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych Grupy Kapitałowej LOTOS:
- IV kwartał 2011r. 23.02.2012r.
- I kwartał 2012r. 08.05.2012r.
- III kwartał 2012r. 30.10.2012r.`
Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Grupa LOTOS S.A. nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012r.

2. Termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej LOTOS za 2012r. -  21.08.2012r.

3. Termin publikacji raportów rocznych za 2011r.:
- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS – 20.04.2012r.
- jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. – 20.04.2012r.
Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia zawierać będą:
- kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. wraz z informacją dodatkową.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia zawierać będzie:
- półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową.

Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1 oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).