logo

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 6/20122012-02-02

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 29 lutego 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu informacje dodatkowe, wzór pełnomocnictwa oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 29 lutego 2012 r.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.