logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 9/20122012-02-29

W okresie od 8.11.2011r. do 29.02.2012r., Grupa LOTOS zawarła z Petraco Oil Company Ltd. umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 848 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS. 

29.12.2011r. Grupa LOTOS oraz Petraco Oil Company Ltd. zawarły umowę na czas określony (od 01.01.2012r. do 31.01.2012r.), której przedmiotem była dostawa ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów).  Szacunkowa wartość umowy z 29.12.2011r. wynosi ok. 297 mln zł.


Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.