logo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. podjęte 29.02.2012r.
Raport nr 10/20122012-02-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS w dniu 29.02.2012r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.