logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. 29.02.2012r.
Raport nr 11/20122012-03-01

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki 29.02.2012r.:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem:
Skarb Państwa / 69.076.392 / 78,77% / 53,19%.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.