logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 15/20122012-04-30

30.04.2012r. Grupa LOTOS oraz Mercuria Energy Trading SA zawarły umowę na czas określony (od 01.05.2012r. do 31.05.2012r.), której przedmiotem jest dostawa ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 1 060 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.