logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Raport nr 1.01.20072007-01-02

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2007 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Spółka LOTOS Kolej Sp. z o.o. (w 100% kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A.) podpisały umowę na świadczenie kompleksowych usług kolejowych przez LOTOS Kolej na rzecz Grupy LOTOS. W zakres świadczonych usług wchodzą miedzy innymi: - nadanie i odbiór przesyłek kolejowych, których nadawcą i odbiorcą jest Grupa LOTOS, - zabezpieczenie odpowiedniej ilości i rodzaju cystern na potrzeby Grupy LOTOS, - obsługę techniczną i zabezpieczenie technicznej sprawności urządzeń kolejowych stanowiących własność Grupy LOTOS. Umowa została zawarta na okres pięciu lat oraz przewiduje standardowe kary umowne, których wartość zależy od opóźnień lub niezrealizowania usług przez Spółkę LOTOS Kolej. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ok. 1.000.000 tys. PLN. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS SA. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.