logo

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Grupy Lotos S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2011r.
Raport nr 17/20122012-05-09

Zarząd Grupy LOTOS (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwały w sprawie propozycji podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2011r., podjętej w dniu  09.05.2012r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.