logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 25/20122012-07-04

W okresie od 01.03.2012r. do 04.07.2012r., Grupa LOTOS zawarła z Petraco Oil Company Ltd umowy, których łączna wartość wyniosła ok.1,5 mld zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

24.05.2012r., Grupa LOTOS i Petraco Oil Company Ltd podpisały umowę na czas określony (od 24.05.2012r. do 20.06.2012r.), której przedmiotem są dostawy ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów).  Wartość umowy z 24.05.2012r. wyniosła ok. 270 mln zł.
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.