logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Statoil
Raport nr 28/20122012-08-23

W okresie od 19.04.2012r. do 22.08.2012r., Grupa LOTOS zawarła ze spółkami grupy kapitałowej Statoil umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 651 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

25.07.2012r. Grupa LOTOS i Statoil ASA z siedzibą w Stavanger podpisały umowę na czas określony od 01.08.2012r. do 31.08.2012r., której przedmiotem są dostawy ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów).  Wartość umowy z 25.07.2012r. wyniosła ok. 255 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.