logo

Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 34/20122012-10-26

W okresie od 05.07.2012r. (raport bieżący nr 25/2012) do 25.10.2012r., Grupa LOTOS zawarła z Petraco Oil Company Ltd z siedzibą w Guernsey, umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 820 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

21.08.2012r. Grupa LOTOS i Petraco Oil Company Ltd podpisały umowę na czas określony (od 1.09.2012r. do 5.10.2012r.), której przedmiotem były dostawy ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów).  Wartość umowy z 21.08.2012r. wyniosła ok. 300 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.