logo

Spełnienie warunku zawieszającego umowy kredytu na refinansowanie obecnego kredytu przeznaczonego na finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 35/20122012-10-31

30.10.2012r. Grupa LOTOS przekazała do BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A., pełniącego rolę Agenta kredytu (szerzej: raport bieżący nr 32/2012), uchwałę Rady Nadzorczej Grupy LOTOS o wyrażeniu zgody na realizację umowy kredytowej z 10.10.2012r., pomiędzy Spółką a konsorcjum banków, w skład którego wchodzą:

- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie,
- ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,
- NORDEA BANK AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie,
- SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu.

Tym samym spełniony został warunek zawieszający ww. umowy i  umowa weszła w życie.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.