logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.11.2012r.
Raport nr 40/20122012-11-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ Grupy LOTOS w dniu 28.11.2012r. wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.