logo

Odwołanie i powołanie prokurenta
Raport nr 1/20132013-01-07

07.01.2013r. Zarząd Grupy LOTOS podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury udzielonej Panu Adamowi Loewe, jak również udzielił prokury Panu Konradowi Jaskóle, który uprawniony został do reprezentowania Grupy LOTOS i do składania oświadczeń woli w jej imieniu łącznie z Członkiem Zarządu.

Pan Konrad Jaskóła jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Od 1969r. doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładach Chemicznych Blachownia. W 1995r. ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Procesem Rafineryjnym w SGH w Warszawie. W 2012r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych na Politechnice Wrocławskiej. W  latach 1969 - 1973 pracował w Zakładach Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. Od 1974r. przez 25 lat był związany z Petrochemią Płock, gdzie do 1999r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Petrochemii Płock S.A.  Następnie w latach 1999 – 2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polimex-Cekop S.A., a od  2001r. do sierpnia 2012r. - funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki Polimex-Mostostal S.A.  W grudniu 2012r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Relacji Międzynarodowych w Grupie LOTOS.

Pan Konrad Jaskóła nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Jednocześnie nowopowołany prokurent nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.