logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółką AB LOTOS Geonafta
Raport nr 3/20132013-01-18

17.01.2013r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę na czas nieokreślony z AB LOTOS Geonafta (spółka pośrednio zależna) z siedzibą w Gorżdach, na dostawy dla Grupy LOTOS ropy naftowej.

Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą drogą morską. Szacowana wartość umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi około 822 mln PLN.

Umowa nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji