logo

Zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów spółki Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe BiproRaf Sp. z o.o.
Raport nr 1.03.20072007-01-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 15 stycznia 2007 r. Grupa LOTOS S.A. zbyła na rzecz KTI Poland S.A. z siedzibą w Warszawie 35 udziałów spółki Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe BiproRaf Sp. z o.o. (PPU BiproRaf Sp. z o.o.). Zbyte udziały o łącznej wartości nominalnej 35.000 zł są równe i niepodzielne, stanowiły 50% kapitału zakładowego PPU BiproRaf Sp. z o.o. oraz były traktowane przez Grupę LOTOS S.A. jako inwestycja krótkoterminowa. Grupa LOTOS S.A. zbyła udziały PPU BiproRaf Sp. z o.o. za cenę 2.750.000 zł. Opisywana transakcja wynika z realizacji programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Pomiędzy Grupą LOTOS S.A., jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a nabywającymi aktywa - KTI Poland S.A. nie występują powiązania. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż zbywane udziały stanowią powyżej 20% udziałów w spółce PPU BiproRaf Sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.