logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a BP Oil International Limited
Raport nr 19/20132013-08-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od publikacji rb 47/2012 z dnia 31.12.2012 r., do 28.08.2013r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z BP Oil International Limited z siedzibą w Londynie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 668 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

07.12.2012 r. Grupa LOTOS S.A. oraz BP International Limited zawarły umowę na czas określony (od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.), której przedmiotem była dostawa benzyny surowej na rzecz BP (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 07.12.2012r. wynosi ok.  336 mln PLN.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.