logo

Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A., LOTOS Partner Sp. z o.o. i BP Polska Sp. z o.o.
Raport nr 1.05.20072007-01-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, o podpisaniu w dniu 23 stycznia 2007 r. pomiędzy Grupą LOTOS S.A., LOTOS Partner Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Grupy LOTOS S.A.) oraz BP Polska Sp. z o.o. umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży i dostawy paliw płynnych na rzecz BP Polska Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do 31 grudnia 2007 r. Szacunkowa jej wartość wynosi 1.000.000 tys. PLN. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, których wielkość maksymalna wynosi 22.000 tys. PLN. Umowa nie zawiera zapisów, które uniemożliwiałyby dochodzenie dodatkowych kwot na zasadach ogólnych. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.