logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2014r.
Raport nr 32/20132013-12-17

- Raport roczny 2013r. – 5 marca 2014r
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014r. - 29 kwietnia 2014r.
- Skonsolidowany raport półroczny za 2014r. - 13 sierpnia 2014r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014r. - 30 października 2014r. 

Na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport za IV kwartał 2013r. nie będzie publikowany.
Na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport za II kwartał 2014r. nie będzie publikowany.

Raport roczny za 2013r. zawierać będzie:
- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS
- jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będą:
- kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS ,
- kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będzie:
- półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.,
- półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1 oraz §103 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259).