logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy O.W. Supply & Trading SA a Grupą LOTOS S.A.
Raport nr 38/20132013-12-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 25.01.2013 r. do 30.12.2013 r., Grupa LOTOS S.A. podpisała z O.W. Supply & Trading SA umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 715 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 12.12.2013 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS paliw płynnych na rzecz O.W. Supply & Trading SA z siedzibą w Noerresundby w Danii. Umowa została zawarta na czas określony od 01.12.2013 r. do 30.11.2014 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 540 mln zł.

Umowa nie przewiduje kar umownych ani zastrzeżenia warunku lub terminu.  Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.