logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej Statoil
Raport nr 1/20142014-01-28

W okresie od 29.06.2013r. do 28.01.2014r., Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółkami grupy kapitałowej Statoil umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 933 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

28.01.2014r. Grupa LOTOS S.A. oraz Statoil ASA zawarły umowę na czas określony (obowiązującą do 31.12.2014r.), której przedmiotem jest sprzedaż do Statoil ASA paliwa lotniczego (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 28.01.2014r. wynosi ok. 370 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.