logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy LOTOS Kolej Sp. z o.o. a Grupą LOTOS S.A.
Raport nr 2/20142014-02-10

Dnia 10 lutego 2014 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała z LOTOS Kolej Sp. z o.o. (całkowicie kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A.) umowę na świadczenie usług przewozów kolejowych i innych usług związanych z transportem kolejowym na rzecz Grupy LOTOS S.A. („Umowa”).

Umowa zawarta została na lata 2014 – 2022, a jej szacunkowa wartość na dzień zawarcia wynosi 3 mld PLN (netto).
Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych z tytułu wyrządzenia szkody drugiej Stronie umowy. W przypadku wyrządzenia szkody jednej ze stron, druga Strona Umowy, która wyrządziła szkodę, zobowiązana jest do jej naprawienia w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W związku z podpisaniem Umowy przestają obowiązywać umowy między Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2006 r. (raport bieżący 1/2007) i z dnia 10 sierpnia 2009 r. (raport bieżący nr 34/2009). Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust.1 pkt 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.