logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej TOTAL
Raport nr 6/20142014-04-15

W okresie ostatnich 12 miesięcy, do 15.04.2014r., Grupa LOTOS S.A. (Grupa LOTOS) zawarła ze spółkami grupy kapitałowej Total (z siedzibą w Courbevoie, Francja) umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 787 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

31.12.2013r. Grupa LOTOS S.A. oraz Totsa Total Oil Trading SA zawarły umowę na czas określony (od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.), której przedmiotem była dostawa benzyny surowej na rzecz Totsa Total Oil Trading SA (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 31.12.2013r. wynosi ok. 360 mln PLN. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.