logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku
Raport nr 12/20142014-06-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 69.076.392 / 79,06% / 53,19%

ING OFE / 8.000.000 / 9,16% / 6,16%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.