logo

Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
Raport nr 1.08.20072007-02-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 31 stycznia 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany struktury kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. (zależnej od Grupy LOTOS S.A. w 27,45%). Kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. wynosi 17.307 tys. PLN i dzieli się na 34.614 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 PLN za jeden udział, z których wynika 34.614 głosów. Zmiana struktury kapitału nastąpiła w drodze inkorporacji spółki CBA Racer Sp. z o.o. przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. (kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A. w 80,04%), w wyniku czego spółka LOTOS Czechowice S.A. stała się właścicielem łącznie 35,58% udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Po zarejestrowaniu zmiany struktura kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny kształtuje się następująco: - LOTOS Jasło S.A. (Grupa LOTOS S.A. posiada 80,01% kapitału akcyjnego LOTOS Jasło S.A.) posiada 9.866 udziałów o łącznej wartości 4.933 tys. PLN - Grupa LOTOS S.A. posiada 9.500 udziałów o łącznej wartości 4.750 tys. PLN, - LOTOS Czechowice S.A. posiada 12.314 udziałów o łącznej wartości 6.157 tys. PLN, - LOTOS Serwis Sp. z o.o. (spółka w pełni kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A.) posiada 2.834 udziałów o łącznej wartości 1.417 tys. PLN, - Kolaja&Partners Sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 50 tys. PLN. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.