logo

Połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o.
Raport nr 1.09.20072007-02-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, o podjęciu decyzji w sprawie połączenia Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. ( Spółka w 100% zależna od Emitenta). Połączenie Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Partner Sp. z o.o. zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. LOTOS Partner Sp. z o.o. jest spółką, której działalność koncentruje się na dostawach paliw do klientów instytucjonalnych, w szczególności sieci stacji detalicznych koncernów zagranicznych działających w Polsce. Spółka zajmuje się także dystrybucją paliwa lotniczego JET-A1. Połączenie spółek jest elementem restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. mającej na celu między innymi uproszczenie jej struktury organizacyjnej. Powyższy program restrukturyzacji umożliwić ma bardziej elastyczne działania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz umożliwić jej szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu rynkowym. Połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. jest elementem realizacji założeń restrukturyzacji pionu handlowego całej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i nie powinno mieć istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu podpisany w dniu 27 lutego 2007 roku plan połączenia Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Partner Sp. z o.o. sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.