logo

Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 33/20152015-11-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS S.A.” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum sześciu banków, w skład którego wchodzą:

-    BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,

-    MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie,

-    ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,

-    SOCIETE GENERALE z siedzibą w Paryżu,

-    BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz

-    BANK ZACHODNI WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

podpisały aneks, tj. umowę zmieniającą do umowy kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartej w dniu 10 października 2012 r. (raport bieżący Spółki nr 32/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 października 2012 r.) z późniejszymi zmianami (raport bieżący Spółki nr 27/2013 z dnia 7 listopada 2013 r., nr 28/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz nr 24/2014 z dnia 29 października 2014 r.)

Przedmiotem ww. umowy kredytowej jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj. ok. 1,592 mln PLN według średniego kursu NBP z dnia 18 listopada 2015 r.).

Podstawą podpisania umowy zmieniającej są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 10 października 2012 r., przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o kolejne 12-miesięczne okresy.

Umowa zmieniająca: przedłuża okres kredytowania do 20 grudnia 2016 r., zwiększa elastyczność wykorzystywania kredytu i dostosowuje jego warunki finansowe do aktualnej sytuacji rynkowej.

Warunki umowy zmieniającej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zmieniająca nie zawiera warunków zawieszających jej wejście w życie ani kar umownych.

Pozostałe warunki umowy kredytowej z dnia 10 października 2012 r. nie uległy zmianie.

Umowę kredytową z dnia 10 października 2012 r. uznano za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.