logo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 27 stycznia 2016 roku
Raport nr 41/20152015-12-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki na dzień 27 stycznia 2016 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

NWZA 27 stycznia 2016 Projekty uchwał