logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku
Raport nr 6/20162016-01-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2016 roku:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515 / 75,84% / 53,19%

NN OFE / 10.584.287 / 8,16% / 5,73%

OFE PZU „Złota Jesień” / 9.100.000/ 7,02% / 4,92%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

W dniu 28 stycznia 2016 opublikowano raport korygujący raport 6/2016 o następującej treści :

Zarząd Grupy Lotos S.A. w związku z zaistniałą omyłką pisarską raporcie nr 6/2016 z dnia 27.01.2016 koryguje niniejszy raport bieżący w sposób następujący:

 - w tytule było: „Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami z grupy Petraco”,

- a powinno być: „Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku”, 

- w liczbie głosów posiadanych przez OFE PZU "Złota Jesień" było: 9.100.00,

- a powinno być: 9.100.000.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.