logo

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 14/20162016-04-13

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, odwołała ze składu Zarządu pana Pawła Olechnowicza – Prezesa Zarządu (z dniem 13 kwietnia 2016 r.) oraz panów Marka Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju i Zbigniewa Paszkowicza – Wiceprezesa ds. Poszukiwawczo-Wydobywczych (z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego ze stosunku pracy).

Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o delegowaniu pana Roberta Pietryszyna – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Pan Robert Pietryszyn uzyskał tytuł magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent studiów Master of Business Administration (MBA) oraz Menedżerskich Studiów Podyplomowych „Zarządzanie firmą" - na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Karierę zawodową rozpoczął jako pełnomocnik zarządu spółki Kronn sp. z o.o., gdzie w latach 2002 – 2004 zajmował się zarządzaniem ryzykiem finansowym – zakup wierzytelności, wykonywał czynności z zakresu reprezentacji (m.in. pozyskanie kilku dużych podmiotów).

W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję Konsultanta/Menedżera projektów w spółce PROFES Capital sp. z o.o., zajmował się bankowością inwestycyjną: restrukturyzacja przedsiębiorstw, transakcje przejęć, finansowanie (Polcolorit S.A.), zarządzanie kryzysowe.

W roku 2006 pan Robert Pietryszyn był zatrudniony jako Ekspert w PKO BP S.A., gdzie zajmował się optymalizacją pracy banku, restrukturyzacją kosztów. Jednocześnie, w tym samym roku pełnił funkcję Członka Zarządu ds. organizacji i strategii w spółce Dolfamex sp. z o.o.

W latach 2006 – 2008 związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

W latach 2008 – 2011 prowadził działalność gospodarczą (usługi consultingowe), zajmował się doradztwem gospodarczym w zakresie restrukturyzacji obszarów biznesowych, doradztwem strategicznym, marketingiem.

W latach 2011 - 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Wrocław 2012 sp. z o.o. (Stadion Wrocław), sprawował nadzór nad procesem inwestycyjnym (największa inwestycja w historii powojennego Wrocławia – 900 mln zł), strategią oraz działalnością operacyjną.

Od stycznia 2016 roku Członek Zarządu PZU S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Od grudnia 2015 roku do stycznia 2016 roku pan Robert Pietryszyn pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. W przeszłości Członek Rad Nadzorczych następujących spółek: DOLMED S.A., Polcolorit S.A. (spółka notowana na GPW), Wrocław 2012 sp. z o.o., Radio Merkury S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), WKS Zawisza Bydgoszcz S.A., PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Ruch S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej, spółka notowana na GPW), Pri Bazalt S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej).

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Robert Pietryszyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.