logo

Rezygnacja przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 15/20162016-05-13

Grupa LOTOS S.A. informuje, że w dniu 13.05.2016 r. panowie: Robert Pietryszyn, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Marcin Jastrzębski, Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. złożyli oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dniem 13.05.2016 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.