logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 19/20162016-05-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.

 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

 10. Pokrycie straty netto Spółki za rok 2015.

 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wzór Pełnomocnictwa WZA 2016
Informacje dodatkowe WZA 2016