logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Korekta - uzupełnienie godziny rozpoczęcia
Raport nr 19/2016 K2016-05-31

Zarząd Grupy Lotos S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 31 maja 2016 r. poprzez uzupełnienie informacji o godzinie, na którą zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2016 r.

Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00.

Korygowany fragment raportu przed zmianą:

„Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł _w całości opłacony_, NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł _w całości opłacony_, NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.”

W pozostałym zakresie treść raportu nie podlega zmianie.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.