logo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 48/20162016-12-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj. Panią Katarzynę Witkowską i Panią Marię Sierpińską ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołując w ich miejsce Pana Piotra Ciach i Pana Adama Lewandowskiego.

Pan Piotr Ciach – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Energii.

Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o., Telefony Podlaskie S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Tauron PE S.A.

 

Pan Adam Lewandowski - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO SA, BOŚ SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA). W latach 2006 - 2009 dyrektor wykonawczy Pionu Prezesa Zarządu, dyrektor Biura Spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG SA, dyrektor Biura Kadr. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Kadr w PGNiG SA. Od 2016 roku dyrektor Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa w PGNiG Termika SA.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniami panowie Piotr Ciach, ani Adam Lewandowski nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkami organu spółki kapitałowej, czy też członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.