logo

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Raport nr 5/20172017-02-27

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian związanych ze Statutem Spółki.

Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1)      Otwarcie Zgromadzenia.
2)      Wybór Przewodniczącego.
3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4)      Przyjęcie porządku obrad.
5)      Wyrażenie zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
6)      Zmiana Statutu Spółki.
7)      Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8)      Zmiana uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 r.
9)      Zamknięcie obrad.

Zgłoszone przez Skarb Państwa punkty porządku obrad zostały oznaczone numerem 6, 7 i 8 zmienionego porządku obrad.

Projekty uchwał wraz z proponowanymi zmianami w Statucie - przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu dotychczasowa treść postanowień Statutu, których zmiana została zaproponowana przez Akcjonariusza.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

NWZ 17.03.2017 Projekt uchwał NWZ
NWZ LOTOS 17.03.2017_Wniosek Akcjonariusza Skarbu Państwa
NWZ LOTOS 17.03.2017_Dotychczasowe brzmienie statutu