logo

Deklaracja wypłaty dywidendy
Raport nr 13/20172017-05-09

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2016, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1 PLN brutto.

Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. zaproponował ustalenie dnia 12 września 2017 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 29 września 2017 roku jako dnia wypłaty dywidendy.

Powyższa propozycja wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej, a następnie Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.