logo

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.
Raport nr 15/20172017-06-14

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r., w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 PLN brutto.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi  184 873 362. Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na  29 września 2017 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.