logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 92018-06-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym
w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art.395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
12. Podział zysku netto Spółki za rok 2017.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
15. Wyrażenie zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. LOTOS Upstream Sp. z o.o.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku
ZWZ wzór pełnomocnictwa
ZWZ informacje dodatkowe
ZWZ uzasadnienie projektów uchwał