logo

Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A
Raport nr 152018-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X kadencji Pana Grzegorza Rybickiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Rybicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Grzegorza Rybickiego zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załacznik

Załącznik