logo

W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność rafinerii Grupa LOTOS S.A. publikuje modelową marżę rafineryjną i udostępnia model jej kalkulacji.

Marża modelowa Grupy LOTOS S.A. w ujęciu miesięcznym

Rafineria Grupy LOTOS w cyklach tygodniowych optymalizuje dobór mediów do procesów przerobowych w odniesieniu do warunków cenowych na rynku surowców i produktów naftowych, silnie ograniczając zastosowanie gazu ziemnego w środowisku wysokich jego cen. W trakcie 4 kw. 2021 roku ograniczanie przez Spółkę wolumenu zużycia gazu ziemnego wynikające bezpośrednio ze wzrostu notowań surowca wynosiło nawet do 70%.

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv.

W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Metodyka kalkulacji marży modelowej przedstawia się następująco:

Matematycznie wyrażony wzór na marżę modelową Grupy LOTOS S.A.:

 
Modelowa marża rafineryjna [USD/baryłka] = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego)


Prezentowany model operuje na uproszczonych założeniach, tj.: