logo

Zgodnie z przyjętą Strategią Grupy LOTOS S.A. na lata 2017-2022 Spółka dąży do uzyskania i utrzymywania zdolności dywidendowej. 

Zarząd Grupy LOTOS corocznie wydaje rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy lub pokrycia straty, a rekomendacja ta jest opiniowana przez Radę Nadzorczą i przedstawiana akcjonariuszom. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Rok obrotowy Dywidenda (zł) Dywidenda na akcję (zł) Stopa wypłaty dywidendy Stopa dywidendy  Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2006 40.932.000,00 0,36 10,06% 0,73% 11.06.2007 31.07.2007
2007 0,00 0,00 - -  -
2008 0,00 0,00 - -  -
2009 0,00 0,00 - -  -
2010 0,00 0,00 - -  -
2011 0,00 0,00 - -  -
2012 0,00 0,00 - -  -
2013 0,00 0,00 -  -  -
2014 0,00 0,00 -  -  -  -
2015 0,00 0,00 - - 
2016 184.873.362,00 1,00 15,93% 1,72%  12.09.2017 29.09.2017
2017 184.873.362,00 1,00 13,02% 1,36%  12.09.2018 28.09.2018
2018 554.620.086,00 3,00 41,58% 3,46% 12.09.2019 27.09.2019
2019 184.873.362,00 1,00 22,16% 2,52%
14.09.2020 28.09.2020

 

Stopa wypłaty dywidendy - stosunek kwoty wypłaconego zysku w postaci dywidendy do całego zysku netto spółki za dany rok obrotowy.

Stopa dywidendy - stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji spółki.

Dzień dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym następuje wypłata dywidendy.