logo

LOTOS Conference Call - 15.12.2016 - Strategy 2017 - 2022

LOTOS Conference Call - 15.12.2016 - Strategy 2017 - 2022

Baner strategia
„Stabilizacja i bezpieczny rozwój” – realizacja w dwóch horyzontach czasowych.

Lata 2017 - 2018; etap pierwszy:

 1. stabilizacja przepływów pieniężnych,
 2. redukcja zadłużenia,
 3. kontynuacja rozpoczętych projektów inwestycyjnych.


Lata 2019 - 2022; etap drugi:

 1. nowy program inwestycyjny oparty o najlepsze (najbardziej rentowne) projekty z portfela projektów rozwojowych,
 2. założenia oraz konkretne projekty tego programu zostaną zaprezentowane w 2018 roku,
 3. nowy program inwestycyjny zostanie sfinansowany w oparciu o środki finansowe pozyskane ze zrealizowanych projektów, a także m.in. dzięki dyscyplinie kosztowej i programowi oszczędnościowemu.


Koncern dąży do osiągnięcia pozycji:

celem zapewnienia stabilnego wzrostu wartości Grupy LOTOS dla akcjonariuszy i wsparcia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Grupa LOTOS zidentyfikowała pięć celów strategicznych, tj:

 1. Efektywne wykorzystanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzenie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości,
 2. Sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności oraz optymalizacja marży w całym łańcuchu wartości,
 3. Gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanemu funduszowi, nowoczesny model współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywne zaangażowanie pracowników
 4. Elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które LOTOS postrzega przez pryzmat szans biznesowych,
 5. Większa odpowiedzialność za szeroko rozumiane bezpieczeństwo otoczenia w zgodzie z polityką gospodarczą, środowiskową i energetyczną Polski (dywersyfikacja dostaw surowców i paliw, BHP, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialność społeczna).

W okresie realizacji niniejszej Strategii Zarząd Spółki będzie dążył do uzyskania i utrzymywania zdolności dywidendowej Grupy LOTOS S.A.

Kluczowe parametry Strategii Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022 to:

 1. podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019 – 2022 do poziomu ok. 4 mld PLN,
 2. obniżenie współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wyższego niż 1,5x,
 3. realizacja projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 9,4 mld PLN w ciągu 6 lat,
 4. pozyskanie bazy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie nie mniejszym niż 60 mln boe,
 5. osiągnięcie poziomu wydobycia węglowodorów na poziomie ok. 30 – 50 tys. boe/d (tzn. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dzień wydobycia),
 6. zwiększenie sieci LOTOS do 550 stacji paliw,
 7. utrzymanie wskaźnika wypadkowości LTIF (tj. ang. Lost Time Injury Frequency) poniżej 3.


W obszarze wydobywczym
 Grupa LOTOS zoptymalizuje strukturę finansowania oraz będzie sukcesywnie budowała zdrowy i zbilansowany portfel aktywów na bazie znanych dziś projektów inwestycyjnych. Spółka zamierza zwiększyć zaangażowanie w zagospodarowanie złóż, uzupełniać portfel aktywów wydobywczych w oparciu o szanse rynkowe oraz ograniczać udział koncesji dotyczących złóż będących w dojrzałej fazie wydobycia, w całym portfelu aktywów.

W obszarze produkcji koncern zamierza utrzymać przewagę technologiczną w regionie Europy Centralnej i konkurować w dziedzinie innowacji. W pierwszym etapie Strategii Spółka zrealizuje program inwestycyjny EFRA. Spółka analizuje trzy potencjalne kierunki budowania dalszej przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwijane aktywa rafineryjne – więcej szczegółów przekażemy podczas prezentacji naszej Strategii.

W obszarze handlu detalicznego koncernplanuje zoptymalizować procesy obsługi klienta i sprzedaży, zrewitalizować program lojalnościowy oraz wprowadzić nowatorskie produkty i usługi. Spółka poprawi jakość usług i będzie dążyć do uzyskania pozycji lidera we wdrażaniu paliw nowej generacji (CNG, LNG, prąd elektryczny, wodór) w ramach projektu Lotos Energy Hub.

Innowacje

Grupa LOTOS będzie rozwijała nowe modele współpracy z jednostkami badawczymi i start-up’ami, tworząc wspólne agendy badawcze oraz fundusz na wdrożenia innowacyjnych rozwiązań."

Nakłady inwestycyjne na lata 2017-2022: