logo

Informacje podstawowe 

nazwa skrócona LTS
rynek notowań  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Główny Rynek GPW
sektor branżowy paliwowy
data debiutu giełdowego 9 czerwca 2005 r.
indeksy, w których skład wchodzą akcje Spółki 

WIG, WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG-Poland, WIG-Paliwa, WIG-ESG, MSCI Poland (Small Cap), CECE-Index

 

W dniu 9 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował: (i) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 129.873.362 PLN do kwoty 184.873.362 PLN w drodze emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

 Struktura akcji według serii 

  Liczba akcji
akcje serii A 78 700 000
akcje serii B 35 000 000
akcje serii C 16 173 362
akcje serii D 55 000 000
Razem 184 873 362

 

Struktura akcjonariatu 

 Akcjonariusz Liczba akcji

Skarb Państwa

53,19%

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne

5,01%
Pozostali akcjonariusze 41,80%
Razem 100,00%