Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Informacje podstawowe 

nazwa Grupa LOTOS S.A.
nazwa skrócona LTS
rynek notowań  główny, GPW w Warszawie S.A.
sektor branżowy paliwowy
segment  WIG20 
indeksy, w których skład wchodzą akcje Spółki 

WIG20, WIG-Paliwa, RESPECT Index, MSCI, FTSM EM

 

W dniu 9 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował: (i) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 129.873.362 PLN do kwoty 184.873.362 PLN w drodze emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

 Struktura akcji według serii 

 Ilość akcji
akcje serii A 78 700 000
akcje serii B 35 000 000
akcje serii C 16 173 362
akcje serii D 55 000 000
Razem 184 873 362

 

Struktura akcjonariatu 

AkcjonariuszUdział

Skarb Państwa

53,19%
Pozostali akcjonariusze 46,81%
Razem 100,00%