logo

Grupa LOTOS opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2012. Publikacja zatytułowana „Kultura wartości” dostępna jest pod adresem: www.raportroczny.lotos.pl. Raport prezentuje wyniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe koncernu zgodnie z wymogami Poziomu Aplikacji A+ Global Reporting Initiative. Publikacja po raz pierwszy zawiera informacje wymagane przez nowo wprowadzony Suplement dla sektora gazu i ropy naftowej GRI. LOTOS, jako jedyna firma branży w Polsce, poszerzył zakres prezentowanych wyników o wskaźniki sektorowe.

CSR

Grupa LOTOS opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2012. Publikacja zatytułowana „Kultura wartości” dostępna jest pod adresem: www.raportroczny.lotos.pl. Raport prezentuje wyniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe koncernu zgodnie z wymogami Poziomu Aplikacji A+ Global Reporting Initiative. Publikacja po raz pierwszy zawiera informacje wymagane przez nowo wprowadzony Suplement dla sektora gazu i ropy naftowej GRI. LOTOS, jako jedyna firma branży w Polsce, poszerzył zakres prezentowanych wyników o wskaźniki sektorowe.
- W ocenie rozwoju danego przedsiębiorstwa zazwyczaj brane są pod uwagę kryteria czysto biznesowe. Liczby, które wpływają na osiągane wyniki. W LOTOSIE uwzględniamy jednak poza nimi także czynniki trudniej mierzalne, określane jako wartość społeczna spółki. Wynika to z przekonania, że misja i system wartości wpływają na jakość funkcjonowania i perspektywy rozwoju firmy w równym stopniu, co sposób prowadzenia biznesu. W ostatnich latach daliśmy wiele dowodów na odpowiedzialne podejście do kwestii takich, jak szacunek wobec kapitału ludzkiego, profesjonalizm w działaniu, transparentność decyzji i komunikacji oraz współpraca z klientami i partnerami. Tytuł najnowszego Raportu Rocznego przywołuje kulturę wartości, na jakiej zbudowaliśmy i konsekwentnie rozwijamy firmę – zaznacza Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Wykorzystany w Raporcie Suplement sektorowy jest przeznaczony dla firm, których podstawowa działalność polega na poszukiwaniu złóż, wydobyciu, produkcji, rafinacji oraz na transporcie i sprzedaży ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów petrochemicznych. Wprowadzenie przez GRI dodatkowych wytycznych w zakresie sprawozdawczości pozafinansowej wynikało z faktu, iż wyspecjalizowane przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z ropą naftową odgrywają bardzo ważną rolę w całej gospodarce oraz mają znaczący wpływ na kwestie zrównoważonego rozwoju.
- Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowych wskaźników wyników do naszego raportowania, ponieważ główne kwestie poruszone w Suplemencie obejmują zagadnienia spójne ze Strategią społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. Wśród nich znalazły się tematy takie, jak zarządzanie surowcami, wkład firmy w rozwój ekonomiczny i społeczny kraju, współpraca ze społecznościami lokalnymi, zarządzanie środowiskiem, rozwijanie źródeł energii o niższej emisji dwutlenku węgla, ochrona środowiska, w tym zużycie i utylizacja wody i substancji chemicznych wykorzystywanych w działalności wydobywczej, przestrzeganie praw człowieka czy praktyki bezpieczeństwa. Większa przejrzystość raportowania może pomóc w zwiększeniu zrozumienia działalności naszego sektora – zauważa Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS.

Raport Roczny 2012 jest już czwartym tzw. raportem zintegrowanym. Obecnie przybywa na świecie ok. 100 tego rodzaju publikacji rocznie. W Polsce LOTOS należy do liderów wykorzystania tego modelu raportowania. Jego kluczową zaletą z punktu widzenia odbiorców jest możliwość kompleksowej i wiarygodnej oceny wpływu, jaki firma swoją działalnością biznesową wywiera na otoczenie w połączeniu z szansami i ryzykami związanymi z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane w Raporcie wybrane dane z tego zakresu zostały poddane ocenie przez firmę PwC, która dokonała ich weryfikacji zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000.

Dodatkowe ułatwienie stanowi elektroniczna forma publikacji Raportu Rocznego, która zapewnia czytelnikom możliwość skorzystania z licznych funkcjonalności on-line. Wśród nich znajdują się m.in.: pobieranie wybranych rozdziałów w formacie PDF, narzędzia społecznościowe pozwalające dzielić się informacjami z innymi odbiorcami oraz wyszukiwarka treści, ułatwiająca szybki dostęp do szczególnie interesujących zagadnień. Z badań przeprowadzonych przez LOTOS wynika, że czytelnicy Zintegrowanych Raportów Rocznych spółki doceniają także interaktywną tabelę treści GRI i możliwość samodzielnego porównywania wybranych danych. Prezentowane treści zintegrowano z zawartymi w serwisie internetowym oraz raportach spółki z poprzednich lat. Publikacja jest przyjazna dla użytkowników i środowiska, m.in. dzięki opcji ekologicznego wydruku, ułatwieniom dla osób słabo widzących czy możliwości odsłuchu dla osób niewidzących.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl