logo

Globalna agencja ratingowa FTSE Russell, po przeprowadzeniu półrocznego przeglądu składu indeksów firm społecznie odpowiedzialnych, włączyła do indeksu FTSE4Good akcje Grupy LOTOS S.A.

CSR

Globalna agencja ratingowa FTSE Russell, po przeprowadzeniu półrocznego przeglądu składu indeksów firm społecznie odpowiedzialnych, włączyła do indeksu FTSE4Good akcje Grupy LOTOS S.A.

Wejście do elity spółek indeksu FTSE4Good to dla nas duże wyróżnienie, które potwierdza stosowanie w Grupie Kapitałowej LOTOS najwyższych standardów odpowiedzialnego biznesu – podkreśla Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – To także niewątpliwy sukces wszystkich pracowników od lat realizujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu – dodaje prezes Bonca.

Kryteria oceny spółek-kandydatów do wejścia w skład tego indeksu są wypracowywane w trakcie konsultacji rynkowych, a następnie aprobowane przez niezależny zespół ekspertów, w skład którego wchodzą światowe organizacje pozarządowe (NGOs), jednostki rządowe, międzynarodowa społeczność inwestorska, firmy konsultingowe oraz przedstawiciele globalnego sektora przedsiębiorstw.

Wejście Grupy LOTOS do indeksu FTSE4Good może przełożyć się na poprawę sentymentu inwestycyjnego dla akcji firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla wielu inwestorów wyznacznik dojrzałości organizacyjnej korporacji.

– Obecność naszej firmy w światowej elicie giełdowych spółek spełniających najwyższe standardy SRI (Socially-Responsible Investing) stwarza doskonałą okazję dla wszystkich globalnych inwestorów instytucjonalnych zorientowanych na zrównoważone inwestowanie w akcje spółek wyróżniających się w obszarze ESG, czyli przestrzegania najwyższych standardów z zakresu ochrony środowiska, poszanowania standardów społecznych jak również tworzenia i przestrzegania ładu korporacyjnego – mówi Paweł Bujnowski, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS S.A.

FTSE Russell jest nazwą handlową firm FTSE International Limited (“FTSE”) oraz Frank Russell Company (“Russell”), które są instytucjami członkowskimi the London Stock Exchange Group.

Historycznie rekordowe notowania cen akcji

Warto dodać, iż kurs akcji Grupy LOTOS S.A. wzrósł na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy o ok. +25%, a w 3 lata ponad +150%. Dla porównania indeks największych spółek notowanych na warszawskiej GPW WIG-20 w tych okresach odpowiednio stracił ok. -9% oraz zyskał ok. +4%.

18 września br. cena akcji LOTOSU ustanowiła kolejny rekord notowań na poziomie 76,90 złotych i wciąż oscyluje w okolicy 74 złotych. Kapitalizacja giełdowa Grupy LOTOS S.A. przekracza obecnie 13,5 mld złotych.

Akcje Grupy LOTOS S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 r.. Natomiast od listopada 2009 r. spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - RESPECT Index na GPW, gdzie jako jedna z niewielu jest notowana od samego początku istnienia indeksu.

Lider dobrych praktyk

LOTOS od lat jest liderem dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz transparentnej komunikacji z interesariuszami. Jako pierwsza firma w Polsce, już 10 lat temu, podjął się opracowania raportu zintegrowanego łącząc praktykę raportowania danych finansowych z kwestiami społeczno-środowiskowymi.

W najnowszej publikacji zintegrowanego raportu rocznego LOTOS kładzie nacisk na głęboką analizę swojej działalności z perspektywy zasobów i rodzajów wzajemnych relacji, które wpływają na zdolność organizacji do tworzenia i utrzymywania wartości. Podsumowanie dokonań 2017 roku odbywa się w raporcie poprzez analizę działań w ramach poszczególnych kapitałów firmy (finansowego, produkcyjnego, intelektualnego, ludzkiego, społecznego, naturalnego) oraz odniesienie osiągniętych wyników do modelu Tworzenia Wspólnej Wartości, który wspiera efektywne zarządzanie organizacją. Obok podsumowania minionego roku, raport skupia się również na perspektywach rozwoju koncernu. Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS dostępny jest pod adresem: www.raportroczny.lotos.pl.

Więcej informacji o społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na stronie: http://odpowiedzialny.lotos.pl/

 ***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 83 88, 58 308 72 29, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij