logo

Grupa LOTOS jest w kluczowej fazie realizacji programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015”. Jego realizacja oznacza dla Pomorza m.in. nowe inwestycje, większe wpływy z tytułu podatków oraz nowe miejsca pracy.

Ogólne

Grupa LOTOS jest w kluczowej fazie realizacji programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015”. Jego realizacja oznacza dla Pomorza m.in. nowe inwestycje, większe wpływy z tytułu podatków oraz nowe miejsca pracy.

Tylko w 2013 r. z tytułu podatków LOTOS wypłacił kasom samorządów lokalnych woj. pomorskiego blisko 100 mln zł.

Działamy globalnie, ale myślimy lokalnie – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – LOTOS to dziś marka znana i ceniona nie tylko w Europie. To najlepsza wizytówka Polski i Pomorza za granicą. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie pamiętamy jednak, skąd się wywodzimy i gdzie są nasze korzenie. Dlatego naszą przyszłość i plany inwestycyjne wiążemy ściśle z Pomorzem. Polska i Pomorze to dziś dla LOTOSU atrakcyjne miejsca do inwestowania.

W ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015”, największy nacisk zostanie położony na realizację inwestycji służących wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów (m.in. na Morzu Bałtyckim) oraz zwiększeniu kompleksowości rafinerii w Gdańsku. Istotną korzyścią dla regionu, wynikającą z realizacji programu rozwojowego, będzie wzmocnienie lokalnego rynku pracy. Dzięki nowym inwestycjom LOTOS zatrudni ok. 370 osób, a u kontrahentów koncernu powstanie nawet 1200 nowych miejsc pracy.

W ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015” LOTOS zamierza zainwestować w najbliższych latach nawet kilka miliardów złotych. Część tej sumy przeznaczona zostanie na realizację projektów, które w przyszłości mają powstać na Pomorzu.

Czas na inwestycje
Plany inwestycyjne grupy kapitałowej LOTOS na najbliższe lata zakładają wzrost wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Do końca 2015 r. LOTOS planuje uruchomić produkcję ze złoża B8 w ilości 250 tys. t ropy rocznie. Zasoby złoża oszacowano na ok. 3,5 mln t. W dniu 25 sierpnia 2014 r. spółka zależna LOTOS Petrobalticu zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8.

Do końca 2017 r. zaplanowano też rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego ze złóż B4 i B6. Zasoby obu złóż wynoszą ok. 4 mld m3 gazu ziemnego a łączny poziom produkcji ma wynieść 250 mln m3 w skali roku.
W zakresie optymalizacji produkcji i zwiększenia efektywności gdańskiej rafinerii LOTOS planuje budowę m.in. instalacji koksowania (DCU) oraz tzw. węzeł odzysku wodoru (WOW).

Oddanie do użytku instalacji DCU zapewni dodatkowe 900 tys. t paliw motorowych rocznie oraz pozwoli zwiększyć marżę rafineryjną zakładu o ok. 2 USD/bbl. Instalacja ma zostać uruchomiona
w latach 2017/18.

Z kolei za sprawą instalacji WOW LOTOS zyska w skali roku m.in. dodatkowe 100 tys. t gazu LPG i 25 tys. t benzyny, które trafią na rynek. Instalacja ma być przekazana do użytku jesienią 2016 r.

Na rynku detalicznym LOTOS zakłada dalszy dynamiczny rozwój sieci stacji paliw oraz wzrost efektywności sprzedaży. Zgodnie ze strategią do 2015 r. koncern planuje zdobyć 10-procentowy udziału w rynku detalicznym paliw (9,1% w II kw. br.).

 

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

 

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka”), ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru, Spółka zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego („Prospekt”), który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty dopiero po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF. Spółka udostępni Prospekt do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w materiale, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym materiale mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.

Zawarte w materiale stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.

Zawarte w materiale informacje stanowiące cele w zakresie rafinacji i wydobycia oraz inne informacje na temat perspektyw działalności należy odczytywać jako wewnętrzne cele Spółki i nie należy ich interpretować jako projekcji lub prognoz finansowych. Wartości te mogą, lecz nie muszą okazać się trafnie określone.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.