logo

Ład Korporacyjny (ang. Corporate Governance) to z jednej strony zbiór etycznych zachowań w działalności gospodarczej, z drugiej zaś  regulacje zmierzające do zapewnienia równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek.

Tzw. Dobre Praktyki są normami związanymi z utrwaleniem dobrych obyczajów korporacyjnych i dostosowaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej.

Zasady Ładu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. dba o to, aby relacje z inwestorami budować w sposób partnerski i  satysfakcjonujący dla obu stron. Podstawowe cele realizacji zasad Ładu Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A. to:

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 roku Grupa LOTOS S.A.  przestrzegała  większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych, a od początku 2008 r. realizowała  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zmienione Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 roku. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. Spółka realizuje znowelizowany zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2016

Zgodnie z nowymi zasadami informowania spółka raportuje wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych  w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki.

Raporty Ładu korporacyjnego 

Raporty przekazane na podstawie §29 ust.3 Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Ponadto równolegle z raportami rocznymi Grupa LOTOS S.A. publikuje raporty o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego.

Historia Dobrych Praktyk w Polsce

W końcu lat 90-tych XX wieku inspiracją dla stworzenia zasad Ładu Korporacyjnego w Polsce były kodeksy bardziej doświadczonych zachodnich rynków kapitałowych oraz konsultacje środowisk związanych z rodzimym rynkiem kapitałowym, prawników, ekonomistów.

W 2001 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powołała w tym celu "Komitet Dobrych Praktyk".

Jesienią 2002 roku pierwsze podstawowe zasady etyki biznesowej zebrano w inkorporowanym przez warszawską GPW dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych". Zbiór obejmował dobre praktyki Walnych Zgromadzeń, Rad Nadzorczych, Zarządu, a także dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.

Następnie w latach 2005 - 2007 za obowiązujący przewodnik po zasadach Ładu Korporacyjnego dla firm, które pragnęły długotrwale budować solidne relacje z akcjonariuszami uznano zmodyfikowany w toku praktyki, dyskusji i zaleceń Komisji Europejskiej, dokument pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".

Uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku przyjęto nowelę pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku. Kolejną nowelę przyjęto Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku obowiązywał zatwierdzony przez GPW w dniu 19 października 2011 r. zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszła nowela zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.