logo

W odniesieniu do Grupy LOTOS S.A., spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, w kwestii reguły zmiany audytora mają zastosowanie przepisy wydane przez Ministra Skarbu Państwa w zawarte Zarządzeniu nr 34  z dnia 29 września 2008 r. zmienionym Zarządzeniem nr 29 z dnia 23 lipca 2009 r., zmienionym Zarządzeniem nr 26 z 5 lipca 2016 r. Przywołane zarządzenia MSP określają szczegółowo zasady i tryb wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Wybór bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki należy do kompetencji rady nadzorczej.  Całość postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta realizowana jest przez radę nadzorczą. W szczególności postępowanie to obejmuje:  

a) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki,

b) przeprowadzenie procedury wyboru biegłego rewidenta,

c) upoważnienie zarządu (kierownika jednostki) do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego.